1. Проектиране на електричски инсталации в сгради
– Всички видове електроинсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради.
– Всички видове електрически табла за офисно, жилищни и промишленно строителство.
– Интериорно осветление с моделиране на 3D модел на помещенията.

2. Проектране на слаботокова инсталация. – Пожароизвестителни системи
– Звънчево домофонна система
– Системи за изграждане на „ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ“

3. Проектиране на външни кабелни линии
– Изготвяне на Специализирана план схема към ПУП.

4. Проектиране на Фотоволтаични централи. 

– Изготвяне на работни проекти част „Електрическа“
– Изготвяне на прoекти част „Технологична“
– Оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство – Съгласно изискванията на Наредба №16-27.

5. Енергиен Мениджмънт
От 2012г. екипа разработва проекти за енергиен мениджмънт в промишлени предприятия